Zasiłek stały, a świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek stały, a świadczenie pielęgnacyjne – komu przysługuje zasiłek stały?

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób, niepełnosprawnych,

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza:

 • całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej,
 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

Ile wynosi zasiłek stały?

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;

 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie.

Kiedy nie przysługuje:

Zasiłek stały nie może zbiegać się z pobieraniem renty socjalnej, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia).

Jednakże zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r.
(sygn. akt K 38/13) powyższy artykuł jest niekonstytucyjny, gdyż różnicuje on prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na moment powstania niepełnosprawności. Ustawa ta nie została przez ustawodawcę zmieniona pomimo faktu, iż jest sprzeczna z ustawą zasadniczą, czyli Konstytucją RP. W związku z powyższym na wyroku Trybunału Konstytucyjnego opierają się Samorządowe Kolegia Odwoławcze oraz Wojewódzkie Sądy Administracyjne jako organy odwoławcze do decyzji organów I instancji.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub opiekunom, którzy zrezygnowali z zatrudnienia w celu opieki nad osobą niepełnosprawną. Przez osobę wymagającą opieki rozumie się osobę, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności. W związku z znacznym ograniczeniem samodzielnej egzystencji, konieczności pomocy innej osoby w wykonywaniu wszystkich czynności dnia codziennego oraz koniecznością współdziałania w jego leczeniu i rehabilitacji.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego:

Kwota świadczenia uzależniona jest od wysokości płacy minimalnej. W związku z tym doszło w styczniu 2022 roku do waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego. Wraz z zmianami dotyczącymi minimalnego wynagrodzenia za pracę kwota świadczenie wzrosła z 1971 zł miesięcznie do 2119 zł miesięcznie.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do:

 •  renty lub emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego albo rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • zasiłku stałego.

Świadczenie nie jest wypłacane jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim . Nie jest wypłacane jeśli osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej),

Linki:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8303407,swiadczenie-pielegnacyjne-2022-wysokosc-niepelnosprawni-opiekunowie.html

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/pomoc-spoleczna-17087802/art-37

https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/aktualnosci-dla-niepelnosprawnych/wzrost-wysokosci-swiadczenia-pielegnacyjnego-od-1-stycznia-2022,282,1271,1.html

https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o-podwyzszeniu -kwoty-swiadczenia-pielegnacyjnego-od-1-stycznia-2022-r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *