Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku

Na ten moment, czyli na rok 2022, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł miesięcznie i jest to kwota netto. W roku 2023 nastąpi waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, a dokładniej z art. 17 ust. 3a, podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego następuje od dnia 1 stycznia. Nie inaczej będzie w nadchodzącym roku 2023.

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne, podobnie jak inne świadczenia rodzinne wypłacane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej co miesiąc od dnia przyznania świadczenia. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest zależna od płacy minimalnej. Dlaczego? Kwota świadczenia jest co roku waloryzowana. Ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 17 ust. 3b stanowi, iż wskaźnikiem waloryzacji świadczenia jest procentowy wzrost płacy minimalnej. Co to oznacza w praktyce? W 2022 roku wysokość płacy minimalnej w stosunku do 2021 roku wzrosła o 7.5%. W efekcie tego wzrostu, w 2022 roku świadczenie pielęgnacyjne zostało podniesione z 1971 zł do 2119 zł, czyli o 7.5 % po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000195201.pdf tzw. najniższa krajowa w 2023 roku wzrośnie po 1 stycznia do 3490 zł brutto, a po 1 lipca do 3600 zł brutto. Czyli ostatecznie w 2023 roku płaca minimalna wzrośnie o 19.6% w stosunku do poprzedniego roku kalendarzowego. Czy to znaczy, że możemy się spodziewać takiej samej waloryzacji świadczenia? Niestety nie. Świadczenie pielęgnacyjne zostanie podwyższone jedynie o 15.94%, osiągając tym samym wysokość 2457 zł miesięcznie. Dlaczego taka zmiana wysokości świadczenia? Świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z przywołanym wcześniej artykułem 17 ust. 3b, waloryzowane jest w oparciu o procentowy wzrost płacy minimalnej, obowiązujący na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. W związku z zaplanowanym dwuetapowym wzrostem płacy minimalnej w 2023 roku, na dzień 1 stycznia obowiązującym wskaźnikiem waloryzacji będzie 15.94%. Wskaźnik 19.6% zacznie obowiązywać dopiero po wzroście płacy minimalnej, zaplanowanym na okres po 1 lipca, czyli już po waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego.

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne jest to świadczenie pieniężne z zakresu świadczeń rodzinnych. Przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy zarobkowej na rzecz sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającą opieki. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 • rodzicowi,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • innej osobie, na której ciąży, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny.

Skąd mogę wiedzieć wobec kogo mam obowiązek alimentacyjny? Kwestia ta została uregulowana w art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, iż obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Osobami spokrewnionymi w linii prostej są osoby, które pochodzą jedna o od drugiej, czyli rodzic dzieckownuk . Przy czym trzeba mieć na względzie, że w pierwszej kolejności uprawnionymi do sprawowania opieki i w związku z tym pobierania świadczenia pielęgnacyjnego są krewni w pierwszym stopniu pokrewieństwa. Jeśli żyją rodzice osoby wymagającej opieki, a nie zachodzą przesłanki wyłączające, to w myśl przepisów mają oni pierwszeństwo do świadczenia opieki przed dziadkami. A co jeśli osobą sprawującą opiekę jest współmałżonek, który nie został wskazany w art 128 KRO? Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 roku wyraźnie wskazał, że art 128 KRO nie ma zastosowania, gdy o pobieranie świadczenia ubiega się mąż lub żona niepełnosprawnego. Co więcej, obowiązek alimentacyjny, który spoczywa na współmałżonkach wyprzedza obowiązek alimentacyjny obciążający krewnych. Oznacza to, iż osobą zobowiązaną do świadczenia opieki, w pierwszej kolejności, będzie współmałżonek, przed dzieckiem osoby niepełnosprawnej.

Otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko do 18 roku życia

Zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest wydanie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przed ukończeniem przez osobę niepełnosprawną 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki. Czyli by niepełnosprawność, wymagająca opieki powstała w okresie dzieciństwa. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie, czy na ten moment osoba niepełnosprawna jest dorosła, czyli przekroczyła ustawowo wskazany wiek. Najistotniejsze w procesie ubiegania się o świadczenie jest, aby moment ustalenia niepełnosprawności, wymagającej długotrwałej opieki, przypadał na okres przed osiągnięciem odpowiednio 18. lub 25. roku życia.

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne na osobę dorosłą?

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 21 października 2014 r. Sygn.akt K 38/13, orzekł iż różnicowanie opiekunów osób niepełnosprawnych i ich prawa do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne ze względu na czas kiedy powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki, jest niezgodne z konstytucyjną zasadą równości, wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Ustawodawca, mimo wskazania przez Trybunał Konstytucyjny konieczności zmiany przepisów, dotąd tego nie uczynił. W praktyce Ośrodki Pomocy Społecznej stosują art. 17 w zakwestionowanym przez Trybunał brzmieniu i odmawiają przyznania świadczenia jeśli osobą ubiegającą się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego jest osoba sprawująca całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną, która w dniu wydania orzeczenia ukończyła 18 rok życia lub 25 rok życia w przypadku kontynuowania nauki. Jeśli jesteś w takiej sytuacji udzielimy Ci wsparcia i pomożemy się skutecznie odwołać.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy Vestra?

Jako Kancelaria mamy zdecydowaną przewagę.Wiele lat doświadczenia i setki wygranych spraw sprawiły, że możemy postawić się w roli ogólnopolskiego eksperta.

Przeprowadzamy naszych klientów przez całą procedurę, zapewniając wsparcie doświadczonych pracowników i profesjonalną obsługę adwokacką.

Co może zagwarantować Ci nasza Kancelaria ?

👉pełną opiekę Adwokata

👉skuteczność na poziomie 90%

👉brak kosztów przez cały okres trwania sprawy

👉brak konieczności czynnego udziału w sprawie

👉indywidualne podejście do każdej prowadzonej przez nas sprawy

Co miesiąc otrzymujemy setki pozytywnych decyzji dla naszych klientów. Pozwól, że i Tobie pomożemy.

Waloryzacja specjalnego zasiłku opiekuńczego

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad członkami rodziny, wobec których mają obowiązek alimentacyjny. W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego nie ma znaczenia wiek, w którym osoba wymagająca opieki otrzymała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie. Trzeba pamiętać, że specjalny zasiłek opiekuńczy jest uzależniony od łącznego dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej całodobowej opieki, który w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764 zł. Czy tak, jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego możemy się spodziewać wzrostu wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego? Otóż nie. Weryfikacja wysokości świadczeń rodzinnych następuje w cyklu 3 letnim. Ostatnia taka weryfikacja miała miejsce w 2021 roku, a zatem kolejna nastąpi dopiero w 2024 roku i wtedy ewentualnie możemy doczekać się wzrostu wysokości zasiłku.

6 Comments
 1. Mam pierwszy stopień niepełnosprawności i opiekuje się mną córka, która nie może otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ mam żonę emerytkę, która nie ma siły by się mną opiekować.
  Czy faktycznie taki jest stan prawny, który pozbawia moją córkę prawa do zasiłku?

  1. Niestety, żona musiałaby mieć orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, aby córka mogła starać się o przyznanie świadczenia. Pozdrawiam.

 2. Jestem od ośmiu lat opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionej kuzynki. Matka jej nie żyje, a ojciec oddał ja i zrzekł się do niej praw ( ale niestety nie mam tego dokumentu bo poprzedni opiekun nie żyje,a było to prawie 30 lat temu więc w sądzie nie mogą odnaleźć takich akt….TRAGEDIA). I odmówiono mi świadczenia pielęgnacyjnego bo nie jestem pokrewna w linii prostej( niepełnosprawności jest od urodzenia osoba, porusza się na wózku i potrzebuje opieki 24 h na dobę nic nie jest w stanie sama zrobić).
  Czy takim przypadku jest możliwość uzyskania świadczenia???

  1. Witam. Nasi eksperci skontaktują się z Panią i udzielą bezpłatnej porady 🙂

 3. Witam.
  Opiekuje się niepełnosprawna babcia która ma orzeczenie.jej dzieci nie mogą się opiekować z powodu wieku i stanu zdrowia.lecz nie mają orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności.dostalem odmowę z ops ,odwołałem się do SKO i czekam.Czy istnieje chociaż cień nadziei iż dostanę świadczenie pielęgnacyjne ?

  1. Witam,
   jeśli dzieci nie mają znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego na wnuka nie będzie możliwe. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *