Dodatek węglowy, a świadczenie pielęgnacyjne

Węgiel z dodatku węglowego

Kiedy przysługuje dodatek węglowy?

Otrzymanie dodatku węglowego uzależnione jest od głównego źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym. Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 do źródeł ciepła, uprawniających do skorzystania z dodatku zalicza:

 • kocioł na paliwo stałe
 • kominek
 • kozę
 • ogrzewacz powietrza
 • trzon kuchenny
 • piecokuchnię
 • kuchnię węglową lub piec kaflowy na paliwo stałe

zasilane paliwem stałym i wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), w której dokonywaliśmy zgłoszenia źródeł ogrzewania

Paliwa stałe na które przysługuje dodatek węglowy

Ustawodawca wskazał trzy rodzaje paliw stałych, uprawniających do przyznania dodatku węglowego:

 • węgiel kamienny
 • brykiet
 • pellet

zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Co należy rozumieć przez gospodarstwo domowe?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym złożonym z :

 • osoby mieszkającej i gospodarującej samotnie – gospodarstwo domowe jednoosobowe
 • rodziny, bądź osób pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących – gospodarstwo domowe wieloosobowe

Osoby uprawnione do składania wniosku

Dodatek węglowy należy się:

1) obywatelom Polski, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium kraju,

2) cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany

Czy gospodarstwa domowe w jednym budynku mogą składać wnioski odrębnie?

Jeżeli pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe to przysługuje im jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy przez wszystkie gospodarstwa domowe, zamieszkujące pod tym samym adresem zamieszkania, dodatek zostanie wypłacony tylko wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o dodatek węglowy składamy we właściwym urzędzie gminy. Osoba składająca wniosek może zrobić to osobiście na piśmie lub skorzystać z platformy ePUAP. Wniosek elektroniczny należy złożyć w trybie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, ponieważ nie stworzono na platformie odrębnego pisma w postaci wniosku o dodatek węglowy. Przepisy ustawy jako termin ostateczny na złożenie wniosku wskazują 30 listopada 2022 roku.

Wzór wniosku o dodatek węglowy

Formularz wniosku, dotyczący dodatku węglowego pobierzemy w urzędzie gminy lub ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy i osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W formularzu zaznaczamy również jedno ze źródeł ogrzewania węglowego, które stanowi główne źródło ogrzewania w naszym gospodarstwie i zostało przez nas wcześniej wskazane w deklaracji CEEB

Złożyłeś wniosek? Co dalej?

Przyznanie dodatku węglowego będzie poprzedzone weryfikacją złożonego wniosku. W szczególności bierze się pod uwagę:

1) deklarację CEEB

2) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

a)świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

b) świadczenia wychowawczego,

c) dodatku osłonowego

d) dodatku mieszkaniowego

4) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Niewyrażenie zgody na wywiad środowiskowy poskutkuje odmową przyznania dodatku węglowego.

Kiedy będzie wypłacany dodatek węglowy?

Weryfikacja wniosku nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, wtedy też nastąpi wypłata przyznanego dodatku węglowego wynoszącego 3000 zł. Wnioski złożone po 30 października zostaną zrealizowane do 30 grudnia 2022 roku.

Dodatek węglowy a świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, którego pobieranie nie jest uwarunkowane kryterium dochodowym. Ubieganie się o jednorazowy dodatek węglowy nie rodzi zatem żadnych konsekwencji dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Logo świadczenie
Logo niepełnosprawności – świadczenie pielęgnacyjne 2023

Świadczeniem opiekuńczym uzależnionym od dochodu jest natomiast specjalny zasiłek opiekuńczy. Dodatek węglowy nie jest jednak dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Uzyskanie dodatku węglowego nie wpływa w żaden sposób na sytuację opiekunów osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych przeszkód prawnych dla jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, czy specjalnego zasiłku opiekuńczego i dodatku węglowego.

Same osoby niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się o świadczenie uzupełniające, czyli tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Jego przyznanie jest uzależnione od kryterium dochodowego, stanowiącego, iż łączna kwota pobieranych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć kwoty 1896,13 zł brutto.

!!! WAŻNE !!! do łącznej kwoty świadczeń nie wlicza się:

 • renty rodzinnej przysługującej dziecku, które przed 16 lub 25 rokiem życia stało się całkowicie niezdolne pracy i samodzielnej egzystencji
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • dodatku energetycznego
 • dodatku osłonowego
 • dodatku węglowego
 • dodatku dla gospodarstw domowych w związku z wykorzystywaniem niektórych źródeł ciepła

Więcej informacji na temat świadczenia pielęgnacyjnego przeczytasz tutaj: https://vestra.info.pl/komu_swiadczenie_pielegnacyjne/

2 Comments
 1. ten zasilek to smiechu warty dochod hpina jak nasz rzad zajmuje sie osobami nie pelnosprawnymi

 2. twn zasilek to kwora smiechu warta szkaoda mowic jak nasz rzad traktuje i podchodzi do osbo nie pelnosprawnych krotko mowiac wegetacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *