Specjalny zasiłek opiekuńczy, a zasiłek dla opiekuna

Specjlany zasiłek opiekuńczy,a zasiłek dla opiekuna

Specjalny zasiłek opiekuńczy,a zasiłek dla opiekuna – kryteria.

I. KOMU PRZYSŁUGUJE:

a) osobie, na której według kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny wobec osoby wymagającej opieki,

b) osobie która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnuje z zatrudnienia, związku z konieczności sprawowania stałej opieki nad osobą wymagającą opieki legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczeniem ze znaczną ograniczoną możliwością do samodzielnej egzystencji.

II.KOMU NIE PRZYSŁUGUJE:

a)osoba sprawująca opieką ma ustalone prawo do renty, enty rodzinnej po śmierci małżonka przyznanej w zbiegu z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, emerytury, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

c) posiada prawo do zasiłku dla opiekuna , świadczenia pielęgnacyjnego.

III. KRYTERIUM DOCHODOWE A SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:

a) łączny dochód rodziny osoby, która sprawuje opiekę wliczając osobę wymagającą opieki w przeliczaniu na osobę nie może przekraczać 764 zł.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

a) złożenie wniosku o ustalenie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który należy złożyć we właściwym organie, np. Urząd Gminy, Urząd Miasta, Ośrodek Pomocy Społecznej,

b) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, jak i również orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie o niepełnosprawności.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY OD 01.11.2018r PRZYZNAWANY W KWOCIE 620 ZŁ

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Był przyznawany z dniem 01.07.2013r. dla osób, które wcześniej nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Przysługiwał osobom, które wcześniej pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i do dnia 15.09.2014r. złożyli wniosek. W okresie, w którym toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek należało złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od wydania orzeczenia. Decyzja w sprawie zasiłku dla opiekuna zostawała wydana zgodnie z orzeczeniem, a mianowicie: na czas nieokreślony lub na czas określony. Zasiłek ten nie posiadał kryterium dochodowego, został zastąpiony również specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, który przyznawany jest do dnia dzisiejszego.

http://empatia.mpips.gov.pl

http://www.gov.pl