Dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia

Opiekun osoby niepełnosprawnej pobierający zasiłek na opiekę

VESTRA POMOC OPIEKUNOM

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny i komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany co miesiąc, jako dodatek do świadczenia emerytalnego lub świadczenia rentowego.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15.02.2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 260), dodatek pielęgnacyjny wynosi 256,44 zł . Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest co roku waloryzowana.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie z ustalonym prawe do emerytury lub renty, która:

 • ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • ukończyła 75 rok życia

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, chyba że przebywa poza tym zakładem przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest:

 • z urzędu – w przypadku osoby po 75 roku życia
 • na wniosek – w przypadku osoby całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji

Wniosek należy złożyć osobiście w placówce ZUS lub drogą listowną. Do wniosku załączamy zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9. Zaświadczenie wypełnia lekarz.

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/emerytury-renty/renta-socjalna/-/asset_publisher/OJs9lLVO4fgb/content/zaswiadczenie-zus-n-1

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego w 2023 roku?

Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych. Waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku, zgodnie z przyjętym projektem budżetu, ma wynieść 13,8%. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy jednak dopiero w lutym przyszłego roku.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia. Pierwszy z nich przysługuje na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a drugi na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi wynosi 215,84 zł miesięcznie i przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez nią 21. roku życia

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie.

Osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny nie otrzymują dodatku pielęgnacyjnego, gdyż prawo wyklucza jednoczesne pobieranie tych świadczeń.

Dodatek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Jednym z dodatków, o który mogą ubiegać się osoby starsze jest tzw. 500 plus dla seniora. W istocie jest to świadczenie uzupełniające przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jednym z warunków otrzymania świadczenia uzupełniającego jest nie pobieranie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (z wyjątkiem tych o charakterze jednorazowym) lub wypłacanych z zagranicznych instytucji emerytalno – rentowych, a w przypadku ich pobierania łączna kwota nie może przekraczać sumy wskazanej w Monitorze Polskim przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . W komunikacie z 15 lutego 2022 roku jako łączna kwota otrzymywanych świadczeń wskazano kwotę 1896,13 zł miesięcznie. Co to oznacza w praktyce? Jeśli pobierana przez nas emerytura przekracza kwotę 1896,13 zł brutto świadczenie uzupełniające nam nie przysługuje.

!!! WAŻNE !!! do łącznej kwoty świadczeń nie wlicza się:

 • renty rodzinnej przysługującej dziecku, które przed 16 lub 25 rokiem życia stało się całkowicie niezdolne pracy i samodzielnej egzystencji
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • dodatku energetycznego
 • dodatku osłonowego
 • dodatku węglowego
 • dodatku dla gospodarstw domowych w związku z wykorzystywaniem niektórych źródeł ciepła

Świadczenie, mimo potocznej nazwy 500 plus, niekoniecznie będzie wynosiło 500 zł. Dlaczego? Łączna kwota przysługujących nam świadczeń nie może bowiem przekroczyć kwoty 1896,13 zł miesięcznie. W sytuacji pobierania emerytury w kwocie 1600 zł brutto, wysokość świadczenia uzupełniającego wyniesie 296,13 zł, tak by łączna kwota brutto nie przekroczyła 1896,13 zł.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest to dodatkowe świadczenie, przysługujące osobom w trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem jego przyznania jest kryterium dochodowe.

Dodatek przysługuje:

 • osobie samotnej jeśli jej dochód nie przekracza kwoty 2100 zł miesięcznie
 • rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 1500 zł miesięcznie

*Osobie samotnej, której dochód przekracza wskazaną kwotę 2100 zł miesięcznie, świadczenie wypłacane będzie w wysokości pomniejszonej o kwotę, o którą przekroczone zostało kryterium dochodowe.

W przypadku przyznania dodatku otrzymamy rocznie:

 • 400 zł w przypadku osoby samotnej
 • 600 zł w przypadku rodziny, składającej się z 2 do 3 osób
 • 850 zł w przypadku rodziny, składającej się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł w przypadku rodziny składającej się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł w przypadku osoby samotnej
 • 750 zł w przypadku rodziny, składającej się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł w przypadku rodziny, składającej się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł w przypadku rodziny składającej się z co najmniej 6 osób

Osoba ubiegająca się o dodatek osłonowy powinna zgłosić się do gminy, celem złożenia wniosku. Termin na złożenie wniosku upływa 31 października 2022.

2 Comments
 1. Dzień dobry,
  Pani
  Justyno czy moja mama może starać się i 500+ ma stopień znaczny na stałe? Pozdrawiam
  Bozena
  Noga

  1. Dzień dobry. Prosimy o kontakt z naszymi ekspertami pod numerem 593 070 948.
   Pozdrawiamy Serdecznie
   Zespół VESTRA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *