Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wspólne załatwienie

Czym jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu znacznym jest to dokument, który uzyskują osoby z naruszoną funkcjonalnością organizmu. Dodatkowo osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wymaga stałej opieki i pomocy innych osób. Co więcej zazwyczaj nie ma możliwości samodzielnej egzystencji.

Jakie instytucje wydają takie orzeczenie?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydają organy administracji publicznej w postaci powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Jakie dokumenty złożyć aby uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wzór dostępny na stronie miejskich ośrodków pomocy społecznej lub urzędów powiatowych tożsamych z Twoim miejscem zamieszkania
 • zaświadczenie lekarskie o twoim stanie zdrowia. Wzór dostępny na stronach miejskich ośrodków pomocy społecznej, urzędów powiatowych lub zespołów o orzekaniu o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA!!! Zaświadczenie ważne jest 30 dni od dnia, kiedy lekarz je wypełni.

 • dokumentację medyczną – na przykład karty informacyjne leczenia szpitalnego,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności na przykład opinia psychologiczno-pedagogiczna, zaświadczenie lekarza-orzecznika ZUS.

Co daje orzeczenie o stopniu znacznym?

Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uzyskuje:

 • możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia.

 • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy, możliwość wsparcia działalności gospodarczej lub rolniczej.

 • możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby.

 • ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z abonamentu.

 • usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki.

 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *